Enviromentální ochrana a řízení kvality

Ochrana životního prostředí. 

Již od roku 1975 nepoškozují naše spreje ozonovou vrstvu, protože nepoužíváme freony. MOTIP DUPLI byla první společností v Evropě, která dobrovolně začala používat bezfreonové hnací média, a to i přesto, že definitivní zákaz pro všechny výrobce se proběhl až v roce 1990.

Receptury pro výrobu produktů společnosti  MOTIP DUPLI jsou neustále sledovány s ohledem na nejnovější vědecké poznatky. Cílem společnosti MOTIP DUPLI je postupně snižovat obsah škodlivých složek. V případě, že materiály nesplňují nejpřísnější požadavky, jsou nahrazeny méně škodlivými alternativami se stejnými technickými charakteristikami, případně jsou sníženy koncentrace škodlivých látek. Většina aerosolových produktů MOTIP DUPLI jsou klasifikovány pouze jako "dráždivé " a zřídka jako "zdraví škodlivé". Žádný z nich není klasifikovaný jako "toxický" nebo "žíravý". Od roku 1981 naše výrobky neobsahují toxické těžké kovy.

S využitím nových technologií a materiálů pracujeme neustále na snižování množství odpadu a použití takových odpadů, které neobsahují nebezpečné složky a jsou recyklovatelné. Naše recyklovatelné obaly jsou označeny značkou "Green Dot" což označuje výrobce, kteří významně přispěli ke snížení negativních dopadů obalových odpadů na životní prostředí. Například od roku 1995 bylo množství barvy nutné pro barvení víčka sníženo o více než 50%. Spotřeba lepenky pro vnější obaly je rovněž postupně snižována.

Kvalita a bezpečnost .
MOTIP DUPLI GmbH má certifikovaný systém managementu jakosti ISO EN 9001 a systém environmentálního managementu certifikát ISO EN 14001. Tyto mezinárodně standardizované systémy řízení nejen posilují pozici firmy na trhu, ale také slouží k nastavení příkladů pro naše zaměstnance a partnery.

Bezpečnost ve výrobním závodě                                                                                                            
Podle právních předpisů německé imisí ochrany (BImSchG) skladování vysoce hořlavých pohonných hmot a hotových výrobků vyžadují povolení. Navíc, náš výrobní závod se kvalifikuje jako "společnost s rozšířenými povinností", jak je definováno v německém právním předpisu o nebezpečných situacích, přičemž musí být zavedený systém řízení bezpečnosti, který je definován  zprávou  o bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti je kontrolován každoročně v rámci pravidelných kontrol, které provádí regionální komise v Karlsruhe, což je externí dozorový orgán pro právní předpisy v oblasti imisí a na ochranu zaměstnanosti. Na jedné straně je tento systém založen na požadavcích, které vyplynou z požadavků výrobního procesu a z analýzy rizik procesu, a na druhé straně bere v úvahu principy firemní politiky na ochranu životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a bezpečnosti ve výrobě.


Bezpečnost našich produktů                                                                                                            Uživatelé aerosolů vyrobených ve společnosti MOTIP DUPLI mají zajištěnu nejvyšší úroveň ochrany. Výroba probíhá za dodržení všech platných bezpečnostních předpisů; všechny prázdné plechovky jsou testovány na nosnost při tlaku 15 barů. Náš dodavatel obalů zajišťuje 100% stabilitu během výrobního procesu. Všechny naplněné aerosolové obaly se po naplnění zváží a umístí do vodní lázně o teplotě 50 °C ke zjištění případného přeplnění nebo poškození v kontejneru. Uzávěry jsou chráněny proti nechtěnému otevření, např. dětmi. Varovné texty vytištěné na výrobku jsou v souladu s právními předpisy, které se týkají označování obalů nebezpečných látek. a směsí.  Společnost MOTIP DUPLI je aktivním členem několika průmyslových asociací.